16.03—27.03.2021 Gallery LOKAL+, Annankatu 11, 00120, Helsinki, FINLAND
21.01—13.02-2021 Kompagnistræde 41 1208 Copenhagen, DENMARK

Curated by Claire Gould (GB, FI)

Artists: Silas Inoue, Renata Jakowleff (FI), Minna Kangasmaa (FI), Sari Koski-Vähälä (FI), Pernille Egeskov , Charlotte Walentin (SWE)

 

MAN-MAID NATURE Hvad kan anskues eller fortolkes som ’tingenes natur’, og hvordan kan tanker og ideer legemliggøres gennem naturen og materialerne? I MAN-MAID NATURE udfordrer kunstnerne vores sædvanlige forestillinger om sprog, udtryk og de former (eller den formløshed), vi ser i menneskeskabte materialer og hos materialer, der er hentet fra naturen. Titlen har til hensigt at neutralisere de stereotype kønsroller, man ser i både mytologiens, religionens og historiens verden, herunder også de synonymer, der bruges for Skaberen, Faderen og Gud samt for personificeringen af ​​Moder Natur. På mange sprog rummer ordet ’natur’ et righoldigt tankegods; det står for den naturlige verden, for noget autentisk og iboende, og når vi taler om ’tingenes natur’, tænker vi på en særlig egenskab eller essens. Vores fokus retter sig således mod mulighederne for at omdefinere ’naturen’ på en måde, hvor intet er objektivt eller afgjort én gang for alle – hverken kunstværkernes materialitet, immaterialitet, tilstand, form eller æstetik. Således præsenterer vi en række modsætninger og samspil mellem det enorme og det sarte, det minimale og det komplekse, det naturlige og det syntetiske (eller menneskeskabte), det håndgribelige og det umærkelige, det konkrete og det immaterielle. Materialerne udgør værkernes konceptuelle fundament, men er også bestemmende for de processer, der afgør deres æstetiske, fysiske og sanselige egenskaber. Samtidig bærer materialerne i disse værker på en historie eller et minde; de bliver til genstande og til en del af en allegori, der forbinder dem direkte med menneskelige relationer og handlinger – de er formet af dem, der har ejet, plejet, formet og farvet dem eller har båret dem, måske endda tygget på dem. I den forstand giver materialerne fysisk form til tanker og ideer; de bliver til metaforer eller fungerer som koder for bredere, kollektive, universelle betydninger, eksistentielle eller sociale fortællinger – for eksempel om overdrevet forbrug, bæredygtighed, materiens skabelse og materialernes livscyklus. Materialerne i værkerne rummer også komplekse lag, der peger på tidens gang; fra organismer, der gennemlever kontinuerlige cyklusser til gamle jordbundne materialer, der tørrer ud og slår sprækker med tiden, og videre til flygtige øjeblikke, der indfanges i skabelsesprocessen. Materialer kan afspejle tiden, ganske ligesom tiden kan afspejles i materialerne. Alle disse potentielle afvigelser og fordrejninger opløser og sammenfletter enhver skelnen eller grænsedragning, også hvad angår vores sameksistens med miljøet som sådan. Kunsten transformerer naturen og naturen transformerer kunsten i en stadigt skiftende symbiose. Claire Gould, kurator

MAN-MAID NATURE   What can be implied or interpreted as ‘the nature of things’ and how can ideas be embodied through nature and materials? In MAN-MAID NATURE the artists challenge existing notions of language and form(s) (or formlessness) of both the ‘man-made’ but also materials sourced from nature.  The title is intended to neutralize the gender-role stereotypes inherent in mythology, religion, and history, including the synonym for Creator, father, God or maker as well as the personification of the Mother Nature. ‘Nature’ in many languages offers a rich ground of thought; it expresses the natural world, something authentic and inherent, and with ‘the nature’ of things we understand an attribute, or essence.  Our focus thus lies in the possibilities of redefining ‘nature’ in which nothing is objective or eternally conclusive—not the artworks materiality, immateriality, their state, form or aesthetics. Thus, we present some contradictions and play-offs—between the immense and delicate, the minimal and complex, the natural or synthetic (or man-made), the palpable and imperceptible, the tangible and intangible.  The materials form the works´ conceptual foundations, but also inform the processes that determine their aesthetic, physical, and sensory attributes. Equally, the materials in the artworks carry a history, or memory, become objects, and are part of an allegory, connecting them to human relationships and actions, shaped by those who have owned, nurtured, shaped, coloured them, or been chewed or worn them.  With this the materials embody ideas, metaphorical representations, or act as codes for wider, collective, universal meanings, existential, or social and ecological narratives—such as consumption surplus, sustainability, the creation of matter, and the life cycle of materials.  Materials in the works also convey complex layers, passages, or cycles of time; from organisms in continual cycles, to ancient earth-bound materials that dry or crack over time, to fleeting moments captured in creative processes. Materials can reflect time just as time can be reflected in materials.  With so many potential deviations and distortions, all possible distinctions, including our co-existence with the environment, are dissolved and interlaced. Art transforms nature and nature transforms art in an ever re-configurating state of symbiosis.  Claire Gould, Curator